Deelgeschil

Wel of geen deelgeschilprocedure in uw letselschadezaak?

U, en of uw wederpartij overwegen serieus een gerechtelijke deelgeschilprocedure te starten, nu u dreigt vast te lopen, of dat misschien al bent, bij de vaststelling van een letselschade of discussies zich verharden en lijken te verzanden.

Een gezamenlijke minnelijke oplossing lijkt mijlen ver weg of zelfs onmogelijk. Lees dan toch nog even door.

Ervaring uit deelgeschillenprocedures

Een gang naar de deelgeschillenrechter kan - onder bepaalde omstandigheden - binnen een tijdsbestek van enkele maanden duidelijkheid scheppen over uw rechten en of verplichtingen. Ervaring met deelgeschillen leert ook, dat de rechter met regelmaat geen uitspraak kan doen, omdat eerst één of meerdere deskundigenberichten nodig zijn. Of dat niet slechts enkele maar tal van punten ter discussie worden gesteld door uw opponent. In deelgeschil ontbreekt dan vaak de tijd en ruimte om dit nader toe te lichten of  bij gebrek aan bewijs op dat moment te weerleggen. Een afwijzing van de vordering dreigt dan. Een gerechtelijke voorlopig deskundigenbericht of  een gerechtelijke bodemprocedure (waarvan in ieder geval vaak de kosten voor uw rekening komen) of mediation dient te worden overwogen.

Mediation / bemiddeling blijkt dan vaak een sterk alternatief om meer duidelijkheid en begrip over en weer te krijgen met mogelijkheid tot inschatting van goede en kwade proceskansen. De gang naar de rechter blijkt dan vaak niet nodig veelal tot opluchting van beide partijen. Direct is duidelijk waaruit de oplossing bestaat en binnen een mediation kan dat vertrouwelijk worden beproeft. Lukt een schikking toch niet, dan ondervinden partijen daar geen hinder van in een eventuele procedure. 

Vooraf vrijblijvend contact

Voorafgaand aan een deelgeschil adviseren wij dan ook altijd vrijblijvend contact met ons te zoeken om in te schatten of mediation zinvol lijkt. Onze ervaren onafhankelijke Letselhuis specialisten doorlopen dan met mogelijkheid van hoor en wederhoor het onderstaande stappenplan.

Na 3 jaar heeft u recht op mediation volgens de aanbeveling mediation van het verbond van verzekeraars (zie hieronder). Daarmee kan de afwikkeling van uw zaak in eens stroomversnelling komen en blijft u veel ellende bespaard! De kosten verbonden aan de mediation worden meestal door een verzekeraar vergoed. Dat checken wij overigens vooraf voor u. Neem kennis van onze referenties waarin dit al vaak aan de orde kwam.

90% oplossing na mediation / bemiddeling

De praktijk leert, dat in meer dan 90% van de zaken, partijen na onze bemiddeling / mediation er binnen enkele weken - meestal zelfs één gezamenlijke dag - er uit weten te komen. De gang naar de rechter hoeft niet te worden gemaakt. Met het doorlopen van ons onderstaande stappenplan weten wij dat vaak te bereiken.

 

Informeer vrijblijvend bij ons of en wat wij voor u denken te kunnen betekenen.

Het Verbond van Verzekeraars geeft de volgende aanbeveling ter voorkoming en of oplossing van geschillen in het letselschaderegelingsproces:

Als een zaak twee jaar loopt:

a. Als een zaak niet binnen twee jaar is afgehandeld vindt binnen de letselschadeafdeling van de aansprakelijkheidsverzekeraar een second opinion plaats door een collega-schadebehandelaar (het zgn. vier ogenprincipe) .

b. Wanneer de evaluatie tot nieuwe inzichten heeft geleid en bijsturing gewenst is, wordt het resultaat van deze second opinion zo snel mogelijk gecommuniceerd aan het slachtoffer en zijn belangenbehartiger; zo mogelijk in een driegesprek.

c. In het geval dat partijen van mening zijn dat de zaak op korte termijn afgewikkeld kan worden, maken zij hierover nadere afspraken.

d. In het geval dat partijen hierover van mening verschillen maken zij een analyse van de (resterende ) geschilpunten en brengen zij de mogelijke geschiloplossingen in kaart.

 

Als een zaak drie jaar loopt:

e. Om inzicht te krijgen of de behandeling van de letselschade naar tevredenheid verloopt, kan een verzekeraar via een standaardbrief hierna actief informeren (bijvoorbeeld via de voorbeeldbrief).

Als het slachtoffer drie jaar na het ongeval van mening is dat de behandeling van de letselschade (desondanks) niet naar zijn tevredenheid verloopt biedt de verzekeraar hem – als tussenstap – een driegesprek aan waarin de mogelijkheid van een mediation aan de orde moet komen. Indien het slachtoffer daar positief tegenover staat, moet de verzekeraar daarmee instemmen.

f. De kosten van deze mediation zullen volledig door de verzekeraar worden betaald.

g. De verzekeraar zal zich constructief opstellen in deze mediation en zich daar laten vertegenwoordigen door beslissingsbevoegde personen.

h. In het geval het slachtoffer geen heil ziet in een mediation, zullen partijen in overleg gaan over een andere vorm van geschilbeslechting. De verzekeraar zal zich ook daar constructief opstellen.

i. De onder e) bedoelde termijn begint voor niet-verkeerszaken (vooral AVP en AVB schades) pas te lopen nadat zowel de polis dekking en de aansprakelijkheid vaststaat.

NB: Het is onze ervaring dat wanneer wij de verzekeraar benaderen slechts in uitzonderlijke gevallen door een verzekeraar geen medewerking aan mediation zal worden verleend.

 

Het Letselhuis, schema deelgeschil

Wordt niet gekozen voor onze bemiddeling / mediation dan wordt onze visie wel aan beide partijen kenbaar gemaakt zodat aan de (deelgeschillen) rechter kan worden duidelijk gemaakt welke toetsing wij in het kader van artikel 10 Gedragscode Behandeling Letselschade hebben gedaan.

Waarom Het Letselhuis?

Beste onafhankelijk specialisten met onafhankelijk advies en informatie

Dat komt omdat onze specialisten tot de beste op hun vakgebied behoren, praktijkgericht werken en beschikken over het 'timmermansoog'. Onze werkwijze sluit aan bij hoe er binnen een gerechtelijke procedure gewerkt wordt. Buiten een procedure kan dit proces over het algemeen veel sneller doorlopen worden met kortere reactietermijnen, onder meer door persoonlijk contact onder neutrale leiding. Vanuit hun kennis en ervaring ook met procedure zaken kunnen onze specialisten nog ontbrekende en noodzakelijk informatie relatief snel aanleveren. Vaak blijkt de schade vervolgens ook buiten de rechter om toch vast te kunnen worden gesteld in overleg door partijen. Lukt het niet, dan kan versneld een deelgeschil worden doorlopen en beschikt de rechter over alle informatie om een geschil te kunnen beslechten.

Tijd om echt gehoord te kunnen worden 

Bijkomend voordeel is, dat u, uw belangen en die van uw wederpartij echt centraal staan en besproken kunnen worden. U krijgt als partijen ruimschoots de gelegenheid aan te geven, wat u echt belangrijk vindt. Mede door onze onafhankelijke rol en begeleiding wordt u pas echt gehoord en levert dit minder stress en onzekere vervolgkosten op dan bij de gang naar een rechter, waarbij dit afwachten is.

Relatief snel duidelijkheid

Uw zaak kan zo vaak binnen slechts enkele weken- ook in zaken die al jaren lopen - in plaats van de nodige maanden bij een deelgeschil worden opgelost.

U zit er zelf bij en draagt bij aan de besluitvorming en oplossing van uw zaak. 

Persoonlijke aanpak met neutrale voortgangsbewaking

Daartoe stimuleren wij persoonlijk contact, zorgen voor de juiste mensen aan tafel en maken gebruik van moderne technologie om vertrouwd en beveiligd informatie snel te kunnen delen. Vanuit onze onafhankelijke positie maken wij het proces transparant en bewaken de voortgang daarvan op verzoek van partijen.

Kosten geen discussiepunt

De kosten van inschakeling van Het Letselhuis voor een bemiddeling/mediation traject worden conform Aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars door de verzekeraar betaald, tenzij anders aangegeven. Dit wordt altijd vooraf met elkaar afgestemd. Een gang naar Het Letselhuis hoeft dus wat de kosten betreft, niet achterwege te blijven. Binnen onze Kamers kan er uit diverse onafhankelijke deskundigen gekozen worden, zodat dit ook geen discussiepunt hoeft te zijn.

Schriftelijk advies

Wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot bemiddeling / mediation door uw wederpartij, dan krijgt u ons een onafhankelijk schriftelijk advies. Dit kunt u desgewenst bij het starten van een deelgeschil als processtuk inbrengen om de rechter duidelijk te maken, dat u openstond voor een minnelijk traject, maar uw rechtsgang onvermijdelijk bleek.

Vrijblijvend contact / advies binnen 24 uur

Wenst u of uw adviseur nader advies over onze mogelijkheden, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen door ons te bellen of te mailen, zodat u snel weet, waar u aan toe bent. Desgewenst geeft u ons daarbij alvast een korte uiteenzetting van uw zaak, zodat één van onze onafhankelijk specialisten contact met u of uw vertegenwoordiger kan zoeken. Uw bericht kunt u sturen naar info-desk@letselhuis.nl of ons bellen via 088 - 8100 300 en om een vrijblijvend gesprek verzoeken. Binnen 24 uur zorgen wij dat er dan contact met u wordt gezocht op dezelfde of navolgende werkdag.

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 59344563
BTW nr: NL853432557B01