Over ons

Waarom Het Letselhuis?

'Schade aan de mens kan diep ingrijpen in iemands leven - privé en/of qua werk. Het leven kan van het ene op het andere moment 'op de kop' worden gezet. Dat stelt hoge eisen aan de wijze, de duur en partijen, die betrokken zijn bij deze schadevaststelling. Een schadevaststelling die in het reguliere traject niet zelden als traag, kil/afstandelijk, administratief en weinig begripvol ervaren wordt.

Ter beperking van impact en schade kan en moet dat anders worden georganiseerd in het belang van alle partijen. Het Letselhuis zet daartoe vandaag haar deuren open om samen mensgericht met keuzevrijheid voor betrokkene met onafhankelijk deskundigen tot een voortvarende integere schadevaststelling te komen met oog voor de belangen van alle betrokken partijen. Zo kan optimaal rekening worden gehouden met het individu en blijven verzekeringen betaalbaar. '

mr Gerrit Hulsbergen (tijdens de oprichting  van Het Letselhuis -  juli 2013) 

 

 

Met andere aanpak betere resultaten

Langdurige discussies over schadeposten kunnen met een iets andere aanpak dan nu gangbaar is zonder grote investeringen, vaak snel (gemiddeld binnen 5 weken na aanmelding) onder begeleiding van een neutrale deskundige (conform art. 7 Gedragscode behandeling Letselschade) bij ons aan tafel in een gezamenlijke overleg met partijen en hun vertegenwoordigers worden beslecht. Wij faciliteren hen in het vinden van hun oplossing en komen zij er echt niet uit dan voorzien wij daar desgewenst met onafhankelijk deskundig advies in.

Herstel bevorderend

Zo ontstaat er meer ruimte voor herstel en overleg, en kunnen stress, (financiële) onzekerheid, (nodeloze) extra kosten en vervolgschade tot een minimum worden beperkt. Het schadevaststellingstraject wordt zo versneld en krijgt een duidelijk positiever verloop met keuzemogelijkheden voor partijen en hun vertegenwoordigers.

Hoge klantwaardering

Partijen en hun belangenbehartigers waarderen elkaar en de inzet van ons hoog na afloop van een bemiddelingstraject. Dat is best bijzonder omdat deze zaken voordien vaak moeizaam en stroef verliepen en een gerechtelijke procedure de enige uitweg leek te zijn met alle onzekerheden van dien.

Constante verbetering door procesinnovaties

Het Letselhuis faciliteert niet alleen de onderlinge samenwerking tussen partijen en deskundigen, kan vanuit een onafhankelijke positie procesvereenvoudigingen, versnellingen en innovaties realiseren met grotere impact dan reguliere innovaties door hun (bedrijfs-) grensoverschrijdende karakter, transparante moderne en efficiënte aanpak.

Lastenvermindering

Partijen dragen met onze inzet bij aan vermindering van lasten in:

 1. Tijd: Minder discussie en daarmee lagere kosten met een kortere doorlooptijd;
 2. Geld: Waar mogelijk herstel boven schadevergoeding en dus meer persoonlijk welzijn en een lagere schadelast;
 3. Beleving: Een vertrouwd efficiënt transparant mensgericht proces met persoonlijk contact en inzet van neutrale deskundigen (procedurele rechtvaardigheid) met behoud van regie door partijen en onafhankelijk toezicht daarop.

Samenwerkingspartner

Het Letselhuis wil een samenwerkingspartner zijn voor partijen die bereid zij zo de inventarisatie, vaststelling en regeling van de schade aan de mens te verbeteren en voortdurend in overleg met hen daar met innovaties aan bij te dragen.

Wanneer Het Letselhuis?

Wanneer is het verstandig een beroep op ons te doen? In onder meer de navolgende gevallen kunt u zich vrijblijvend tot ons wenden om gezamenlijk te bespreken of wij iets voor u kunnen betekenen:

 1. Bij het stroef verlopen/vastlopen van de schadevaststelling tussen partijen en of hun vertegenwoordigers of wanneer dit dreigt en bijvoorbeeld een deelgeschil wordt overwogen (zie schema pagina deelgeschil);
 2. Bij specifieke behoefte aan één of meerdere deskundigenbericht buiten rechte of in procedure zaken en of waarin behoefte bestaat een minnelijke regeling te beproeven;
 3. Normaal gesproken pas na het verstrijken van de 3 jaarstermijn na schadedatum (Gedragscode Behandeling Personenschade) bij de vaststelling van letselschade voor bemiddeling / mediation  (gedragsregel 7 Gedragscode Behandeling Letselschade), tenzij zich één van bovengenoemde of de navolgende situaties voordoet;
 4. Schadevaststelling van Ondernemers waarin partijen en hun vertegenwoordigers onder onafhankelijke begeleiding zo snel als mogelijk een gemeenschappelijke aanpak afspreken met waar nodig inzet van nauw samenwerkende deskundigen;
 5. Schadezaken waarin met een grote zorgbehoefte is ontstaan waarin moet worden voorzien met hulp,  en of woning-, vervoersaanpassing;
 6. Schadezaken waarin schade in de inkomenssfeer wordt geleden door het beëindigen van (tijdelijke) arbeidsrelaties en een wens tot bemiddeling naar ander passend werk door inzet van gekwalificeerde deskundigen in samenwerking met een landelijk werkende uitzendorganisatie;

 

 
 

 1. Schadezaken waarin berekeningen moeten worden gemaakt van toekomstige schadeposten in geval van letsel- en of overlijdensschade;
 2. Schadezaken met dreigende en of opgetreden studievertraging;
 3. Schadezaken waarin door het ongeval problemen zijn ontstaan in de gezinssituatie;
 4. Schadezaken waarin een faillissement dreigt en partijen en hun vertegenwoordigers onder neutrale begeleiding een overleg wensen om te bezien wat hiervan de oorzaak is of om vertrouwelijk een schikking te beproeven of nadere afspraken te maken over te verrichten vervolg onderzoek en de voortgang hiervan door een neutrale partij te laten bewaken;
 5. Behoefte bestaat aan langdurige deskundige bewindvoering;
 6. Schadezaken waarin nog een onafhankelijk feiten en of toedrachtsonderzoek dient plaats te vinden en of getuigen dienen te worden gehoord;
 7. Schadezaken waarin partijen en hun vertegenwoordigers een visie verschil hebben over de (mate van) aansprakelijkheid, toerekening en of omvang van de schade op één of meerdere onderdelen en behoefte voelen deze discussie al dan niet bindend aan een deskundige op dit vlak voor advies voor te leggen ter bepaling van hun gedachten of beslechting van deze geschilpunten.

Hoor- en wederhoor partijen

Het Letselhuis is een onafhankelijke organisatie die ondersteunende diensten en systemen aanbiedt en werkt veelal in opdracht van beide partijen, maar biedt hen in ieder geval de gelegenheid tot hoor en wederhoor. De schadebehandeling wordt niet van partijen en hun vertegenwoordigers overgenomen. Wel wordt het schadeproces gefaciliteerd met diensten en moderne systemen vanuit Het Letselhuis.

Complexe zaken weer begrijpelijk maken

Wij maken het niet ingewikkelder dan nodig, maar komen juist weer tot de kern door vereenvoudiging van zaken en processen met goede vakmensen die het "timmermansoog" hebben.

25 jaar werkervaring

Meer dan 25 jaar werkervaring met positieve en negatieve ervaringen in het letselschadeveld gaven ons in 2012 het inzicht, dat wij een nieuwe organisatie - een netwerkorganisatie- in het leven moesten roepen om een andere en betere manier van letselschade afhandeling te kunnen introduceren over de diverse bedrijfsgrenzen heen. Met kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk advies van professionals die zich bewezen hebben met oog voor de belangen van partijen en een rechtvaardige en vlotte schade afwikkeling nastreven. Niet meer niet minder!

Sinds 2013

In 2013 hebben wij de deuren van ons huis geopend vanuit onze vaste overtuiging dat wij u dan bij de vaststelling en afhandeling van uw letselschade op een persoonlijkere, snellere en betere manier ten dienste kunnen zijn. Met significant betere uitkomsten - zo blijkt sinds 2013 - een hoge klantwaardering en zeer hoog oplossingspercentage (>95%)  voor de gasten, die u voor gingen. Daarbij houden wij de belangen van alle betrokken partijen voor ogen en blijkt het soms nodig eerst gezamenlijk een tussenstap te zetten. Dat doen wij dan steeds in overleg met u.

Graag stellen wij u in de gelegenheid dit zelf te ervaren bij uw bezoek aan ons huis. Wij streven een constante verbetering van onze dienstverlening en vragen daar gericht feedback op. Dit in het belang van onze huidige en toekomstige gasten.

De organisatie

Het Letselhuis, een onafhankelijke procesversneller bij vaststelling van schade aan de mens

Het Letselhuis Het Letselhuis is een in 2013 opgerichte netwerkorganisatie van ervaren toonaangevende samenwerkende onafhankelijke deskundigen - werkzaam bij verschillende bedrijven en met verschillende achtergronden - op het gebied van letselschade en arbeidsongeschiktheid (AOV) vanuit onze vaste overtuiging dat de behandeling en vaststelling van schade aan de mens anders, sneller, beter en respectvoller kan worden georganiseerd in het belang van alle partijen met inzet van (multidisciplinair) onafhankelijke advies en rekening houdend met hun behoefte.

Minder schrijven, schijven en discussie en dus kosten, meer snelheid door overleg met partijen en hun vertegenwoordigers en dus maatwerk onder onafhankelijke begeleiding met de juiste mensen aan tafel in zaken die daarom vragen. Direct knopen doorhakken waar mogelijk of concrete vervolgstappen zetten ter vaststelling van schade in de vorm van een behandelplan.

Tijds- en informatieverlies door terugkoppeling wordt zo voorkomen of beperkt. Inzet van onafhankelijk advies uit één of meerdere Kamers van ons huis – met daarin keuze mogelijkheid voor partijen- staat borg voor kwaliteit, een snel vervolgtraject en onafhankelijke regievoering op realisatie van het afgesproken behandelplan. 

Desgewenst vertrouwelijk in de vorm van een mediation, maar vaak volstaat begeleiding door een ervaren en onafhankelijk bemiddelaar, die met partijen gezamenlijk en afzonderlijk kan overleggen. Snel wordt zo duidelijk waar de schoen wringt. Met partijen wordt afgestemd wat daar het beste aangedaan zou kunnen worden.

neem contact met ons op

Gratis vrijblijvend advies

Het Letselhuis is in haar werkwijze en aanpak onafhankelijk en op samenwerking gericht. Om te beoordelen of uw zaak geschikt is voor bespreking in ons huis, kunt u bij ons vrijblijvend een (video)gesprek met ons aanvragen via info-desk@letselhuis.nl of ons bellen via 088 - 8100 300. Vervolgbesprekingen kunnen naar behoefte in geheel Nederland worden georganiseerd op nader te maken afspraken.

Het Letselhuis

Het Letselhuis, de onafhankelijke procesversneller bij letselschade en arbeidsongeschiktheid. Het Letselhuis is gevestigd in een prachtig gerenoveerde villa met rietenkap in het centrum van Ede. Bij Het Letselhuis voelt u zich thuis. Neem gerust eens contact op en vraag wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Letselschade.

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8003
6710 AA Ede
Bezoek adres: Stationsweg 96
6711 PW Ede
KvK: 56113048
BTW nr: nl851979178B01