Hippisch Huis

Momenteel wordt er gewerkt aan deze website

 

Het Hippisch Huis
Postbus 8099
6710 AB Ede

Mediation

Op gemeenschappelijk verzoek van partijen kan een beroep worden gedaan op register mediator die partijen begeleidt om een tussen hen ontstaan conflict onder onafhankelijk leiding te bespreken en zo mogelijk op te lossen met oog voor de aanwezige belangen met inachtneming van vertrouwelijkheid op een voortvarende wijze met inachtneming van de daarvoor op mediation geldende beroepsregels van het MfN;

In de praktijk blijkt daarmee een onzeker langdurige en kostbaar gerechtelijk traject vaak voorkomen te kunnen worden, mits partijen bereid zijn actief mee te werken aan het zoeken van een oplossing en daartoe onderhandelingsbereidheid hebben ten opzichte van de eerder door hen ingenomen posities die tot ontstaan en of verharding van het conflict hebben geleid;

Alvorens de mediator een gezamenlijk overleg met partijen organiseert maken zij nadere afspraken over de aan de mediation verbonden kosten en wijze waarop deze wordt uitgevoerd;

De mediator kan wanneer hem / haar dat nuttig voorkomt eerst een overleg met partijen individueel hebben ter inventarisatie van hun belangen en geschilpunten voorafgaande aan een gezamenlijk te plannen overleg. Hiervoor geldt de overeengekomen vertrouwelijk zodat ieder de mediator kan informeren over wat hem / haar goed dunkt. Partijen kunnen zich tijdens de mediation laten bijstaan door een deskundig belangenbehartiger of derde als toehoorder. Zij allen dienen mee te tekenen voor de in acht te nemen vertrouwelijkheid.

Wanneer behoefte bestaat aan specifieke deskundigheid ter beslechting van een geschilpunt kan een beroep gedaan worden op één van de partners van Het Letselhuis ter bespoediging van de afhandeling daarvan. Vooraf wordt met partijen afgestemd of diens (concept) rapportage ook werking buiten de mediation heeft dan wel onder de vertrouwelijkheid daarvan valt;

Partijen zijn verantwoordelijk voor de door hen samen overeengekomen oplossing de mediator treedt op als procesmatige begeleider en bewaakt op verzoek van partijen de voortgang daarvan.

Uit de bijgesloten mediation brochure blijkt of en wat mediation voor u zou kunnen betekenen.

Overweegt u mediation of wilt u weten of uw opponent daarvoor openstaat belt u ons dan vrijblijvend om te overleggen of mediation in uw geval geschikt lijkt te zijn.

 

 

Hippisch Huis

Hippisch Huis ###.

Informatie

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8099
6710 AB EDE