RSV Helplijn Het Hippisch Huis: 1e advies gratis

Advieskamer – Recht, Schade & Verzekeringen (RSV) Helplijn

Voor het 1e advies over “waar moet ik zijn” over verzekeringszaken, juridische zaken, schade, aansprakelijkheid en contracten RSV Helplijn:

 1. Het 1e advies/quickscan wordt gegeven tijdens een telefonisch/digitaal spreekuur;
 2. Het 1e advies/quickscan is gratis en geeft een eerste richting naar een mogelijke oplossing;
 3. Het 1e advies/quickscan duurt maximaal 30 minuten;
 4. Het spreekuur is laagdrempelig;
 5. Dit advies is oplossingsgericht en vrijblijvend;
 6. Dit advies/de oplossingsrichting wordt gegeven door deskundigen die betrokken zijn bij het Hippisch Huis zoals een jurist, mediator, verzekeraar, register-expert en dierenarts en medicus;
 7. Na het 1e advies/quickscan kan in geval van schade en of ongeval bij mens en of paard een beroep gedaan worden op één of meer van de deskundigen van het Hippisch Huis bijvoorbeeld ter vaststelling van deze schade, beoordeling van de verhaalkans en of advies bij verhaal daarvan op een derde. In samenspraak met betrokkene wordt een stappenplan opgesteld;
 8. In onderling overleg worden vooraf afspraken gemaakt, hoe met de verbonden kosten om te gaan. De dienstverlening van het Hippisch Huis start pas nadat daarover overeenstemming is bereikt. De algemene voorwaarden van het Hippisch Huis zijn hierop altijd van toepassing. Ook wordt aan het Hippisch Huis toestemminggegeven digitaal informatie te verwerken ter beantwoording van de gestelde vraag en kunnen eisen worden gesteld aan het ter inzage krijgen van bepaalde dossierinformatie;
 9. Het Hippisch Huis kan de betrokkenen adviseren, andere partners van het huis in te zetten of naar andere deskundigen te verwijzen, wanneer dat beter aansluit bij de situatie;

Betaalde diensten (informeer naar ledenkorting)

Taxatiekamer

Bent u in een situatie dat u een paard of pony wilt laten taxeren? Dan zijn wij u graag van dienst vanuit de Taxatiekamer.

De register-taxateur bepaalt de waarde en stelt een rapport op. Indien het noodzakelijk is dat er een beoordeling van een dierenarts of andere deskundige van toegevoegde waarde is, dan schakelen wij die in vanuit onze samenwerking.

Deskundigen: register-taxateur

 1. Na het 1e advies/quickscan kan in geval van schade en of ongeval aan het paard een beroep gedaan worden op één of meer van de deskundigen van het Hippisch Huis worden bijvoorbeeld ter vaststelling van deze schade. In samenspraak met betrokkene wordt een stappenplan opgesteld door de register-taxateur;
 2. In onderling overleg worden vooraf afspraken gemaakt, hoe met de daaraan verbonden kosten om te gaan. De register-taxateur stelt een offerte op. De dienstverlening van de aan het Hippisch Huis verbonden register-taxateur start pas nadat overeenstemming is bereikt over het stappenplan en de offerte;
 3. De taxatie of het deskundigenrapport is een bepaling van de waarde van het paard op een bepaald moment;
 4. De register-taxateur is op geen enkele wijze verbonden aan de opdrachtgever en eigenaar en heeft geen belang bij deze partijen.

Informeer of u in aanmerking komt voor onze ledenkorting.

Schade- en ongevallenkamer

 1. Na een beroep voor een eerste gratis richtinggevend advies e/o check door de Recht Schade Verzekering (RSV) Helplijn van de Advieskamer kan ingeval van schade en of ongeval bij mens en of paard veroorzaakt door een onrechtmatige handeling door betrokkene met instemming van Het Huis een beroep op de deskundigen van deze kamer van Het Huis worden gedaan ter vaststelling van deze schade, beoordeling van de verhaalkans en of advies bij verhaal daarvan op een derde. Zij doen daarbij zo nodig een beroep op de bij de partners van Het Huis aanwezige deskundigen op medisch / veterinair / taxatie – waardebepaling gebied en maken daartoe in samenspraak met betrokkene een stappenplan;
 2. De directie van Het Huis heeft beslissende stem of en onder welke voorwaarden zij een zaak in behandeling neemt en doet dat feitelijk pas na schriftelijk in behandeling name van de betreffende zaak op onder eventueel door Het Huis te stellen nadere voorwaarden bij aanvang of later tijdens de uitoefening van de dienstverlening of de voortzetting daarvan;
 3. In onderling overleg worden alsdan vooraf nadere afspraken gemaakt hoe met de daaraan verbonden kosten om te gaan. De dienstverlening van Het Huis start pas nadat daarover overeenstemming is bereikt onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Het Huis;
 4. Het Huis kan daarbij betrokkenen adviseren andere partners van Het Huis in te zetten of naar andere deskundigen te verwijzen wanneer dat geïndiceerd lijkt. Deze partijen dienen in te staan voor de door hen verleende diensten en producten;

Mediationkamer

 1. Op gemeenschappelijk verzoek van partijen kan een beroep worden gedaan op register mediator die partijen begeleidt om een tussen hen ontstaan conflict onder onafhankelijk leiding te bespreken en zo mogelijk op te lossen met oog voor de aanwezige belangen met inachtneming van vertrouwelijkheid op een voortvarende wijze met inachtneming van de daarvoor op mediation geldende beroepsregels van het MfN;
 2. In de praktijk blijkt daarmee een onzeker langdurige en kostbaar gerechtelijk traject vaak voorkomen te kunnen worden, mits partijen bereid zijn actief mee te werken aan het zoeken van een oplossing en daartoe onderhandelingsbereidheid hebben ten opzichte van de eerder door hen ingenomen posities die tot ontstaan en of verharding van het conflict hebben geleid;
 3. Alvorens de mediator een gezamenlijk overleg met partijen organiseert, maken zij nadere afspraken over de aan de mediation verbonden kosten en wijze waarop deze wordt uitgevoerd;
 4. De mediator kan wanneer hem / haar dat nuttig voorkomt eerst een overleg met partijen individueel hebben ter inventarisatie van hun belangen en geschilpunten voorafgaande aan een gezamenlijk te plannen overleg. Hiervoor geldt de overeengekomen vertrouwelijk zodat ieder de mediator kan informeren over wat hem / haar goed dunkt. Partijen kunnen zich tijdens de mediation laten bijstaan door een deskundig belangenbehartiger of derde als toehoorder. Zij allen dienen mee te tekenen voor de in acht te nemen vertrouwelijkheid.
 5. Wanneer behoefte bestaat aan specifieke deskundigheid ter beslechting van een geschilpunt kan een beroep gedaan worden op één van de partners van Het Letselhuis ter bespoediging van de afhandeling daarvan. Vooraf wordt met partijen afgestemd of diens (concept) rapportage ook werking buiten de mediation heeft dan wel onder de vertrouwelijkheid daarvan valt;
 6. Partijen zijn verantwoordelijk voor de door hen samen overeengekomen oplossing de mediator treedt op als procesmatige begeleider en bewaakt op verzoek van partijen de voortgang daarvan.
 7. Via de RSV Helplijn kunt u nagaan of en wat mediation voor u zou kunnen betekenen en aan welke voorwaarden dan moet zijn voldaan. Bel ons vrijblijvend mocht u met concrete vragen zitten.

Het Hippisch Huis

Het Hippisch Huis De plek voor juridisch advies, afhandeling van schade, taxaties en mediation in paardenzaken. Vriendelijk waar mogelijk, zakelijk wanneer nodig, stevig en duidelijk als het moet, vanuit kennis van zaken.

Voor wie Vanuit het Hippisch Huis zijn wij er voor elke paardeneigenaar en of ruiter die schade of letsel heeft aan het paard of pony en of zelf letselschade heeft opgelopen tijdens het uitoefenen van de hobby of de hippische sport of aan- en of verkoop van hun paard

Informatie

Adres gegevens

Postadres: Postbus 8099
6710 AB EDE
KvK: 61258105
BTW nr: NL854273335801